14
gru

Kary za naruszenie i nieprzestrzeganie ustawy RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z 2018 roku nakłada na firmy wiele obowiązków związanych z przetwarzaniem dokumentów wrażliwych. W przypadku ich nieprzestrzegania, przewidziane zostały wysokie kary finansowe, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na kondycję przedsiębiorstwa. Warto więc zapoznać się z możliwymi konsekwencjami, a także sposobami na ich uniknięcie.

Naruszenie ustawy RODO – kary niepieniężne

Na wstępie warto podkreślić, że każda osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli stwierdzi, że sposób przetwarzania jej danych osobowych przebiega lub przebiegał z naruszeniem omawianych przepisów. Organ musi zająć się każdym tego typu zgłoszeniem. W przypadku stwierdzenia, że do takich naruszeń rzeczywiście doszło, ma on możliwość wskazania na dwa rodzaje kar. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, korzystniejsze wydają się oczywiście sankcje niepieniężne, do których zalicza się między innymi:

  •       czasowe lub stałe ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  •       zakaz przetwarzania danych osobowych,
  •       wskazanie sposobu dostosowania procesu przetwarzania do przepisów RODO, wraz z terminem, w którym czynności te muszą zostać zrealizowane,
  •       sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
  •       przychylenie się do żądań wysuwanych w skardze przez osoby, które dane były przetwarzane nieprawidłowo.

Pieniężne kary za naruszenie RODO

Powyższe sankcje są przeważnie nakładane w przypadku drobnych i pojedynczych przewinień. Jeśli jednak naruszenie prywatności miało charakter znaczący lub dotyczyło większej liczby osób, PUODO nakłada kary finansowe. Jaka może być ich wysokość?

  •       do 10 tysięcy euro lub 2% całkowitego rocznego obrotu firmy – w przypadku przedsiębiorstw wysokość kar jest ustanawiana na podstawie obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Takie kary nakładane są na przykład za nieprawidłowe zabezpieczenie lub powierzenie danych osobowych,
  •       do 20 tysięcy euro lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy – jak można się domyślić, tego typu kary za nieprzestrzeganie RODO związane są ze znacznymi przewinieniami, dotyczącymi chociażby niedotrzymania warunków wyrażenia zgody na proces przetwarzania danych oraz nieprawidłowości podczas przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak uniknąć kar za RODO? O czym warto pamiętać?

Biorąc pod uwagę wyliczenia procentowe, duże firmy za nieprzestrzeganie zapisów prawnych mogą otrzymać kary w wysokości nawet kilku milionów złotych (a takie przypadki już były). Co równie istotne, nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych dotyczyć mogą także nieodpowiedniego niszczenia dokumentów i innych nośników, które je zawierają.

O jakich nieprawidłowościach mowa? Wskazać można chociażby na niedotrzymanie obowiązków podczas przewożenia i składowania dokumentów, jak również niszczenie ich w niedostateczny sposób, czyli taki, który nadal pozwala na odczytanie danych.

Wbrew pozorom, o tego typu błędu wcale nie jest trudno. Dochodzi do nich najczęściej wówczas, gdy firma nie dysponuje odpowiednim sprzętem służącym do niszczenia wszelkich nośników danych. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług specjalistycznych firm, które zajmą się tą procedurą.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów (a także Klientów indywidualnych), którym zależy na utylizacji dokumentów zgodnie z RODO. W ramach świadczonych usług, odbieramy nośniki ze wskazanego adresu, przewozimy je do nowoczesnej niszczarni, a następnie realizujemy proces zniszczenia. Cała procedura jest przez nas nagrywana. Klienci mają również możliwość wyznaczenia własnego koordynatora zlecanych zadań.

Wszystko to daje gwarancję, że kryteria wskazane w Rozporządzeniu zostaną spełnione. Cała odpowiedzialność za niszczenie dokumentów jest po naszej stronie, dlatego Klienci nie muszą się niczym martwić. Niezależnie od tego, jaka ilość dokumentów podlega zniszczeniu.